PERSONALIA

Naam                               Rob van Beek

Telefoon /mobiel               070 320 12 38 / 06 3891 22 09


E-mail                              rvbfin@outlook.com

Web                                 www.robvanbeekfinance.nl


Burgerlijke staat                         Gehuwd, twee dochters.

CURRICULUM VITAE


ERVARING/EVC

Ruim 27 jaar onder eigen verantwoording (jaar- maand)verslaggeving

opgeleverd binnen bijzonder ingewikkelde organisatiestructuren. Hierin speelden

sector en overheidsgelden een belangrijke rol, maar ook ESF subsidies.

Daarbovenop waren er altijd de doorbelastingen, wel of niet onder gemene

rekening en ging het om consolidatie.

45 jaar ervaring in ingewikkelde administratieve organisaties (stichtingen, B.V.’s

en overheid (gelieerde) entiteiten) waarvan 23 jaar als hoofd administratie,

(business) controller, adviseur planning & control of dergelijke functies. ESF en

BTW waren hierin van grote invloed.

Met ruim 27 jaar ervaring met Excel ben ik snel in staat om onder andere P&C

producten op te leveren met gebruikmaking van aanwezige financiële

softwarepakketten en in de format die nodig wordt geacht. Of dat nu conform

de BBVW zoals gebruikelijk bij waterschappen of conform het BW voor een stichting of B.V.

Sinds 1979 heb ik, bepaalde perioden, leiding gegeven. Tijdens implementaties

van nieuwe softwarepakketten, reorganisaties en/of met gedemotiveerde medewerkers.

Onder moeilijke omstandigheden, dus.

SLEUTELWOORDEN

Bruggenbouwer, resultaatgericht, kennisdeler, strategisch uitvoerend, verslaggevingspecialist, AO/IB, doorbelastingen, Excelspecialist, administratie.

Mijn administratiekantoor is een ongoing business. Het is een interactie met verschillende type ondernemers, het indienen van belastingaangiftes (IB/PVV, Zvw, BTW, VpB en loonheffing), het verzorgen van salarisadministraties (metaal & techniek, DGA), advies geven inzake salarisberekeningen in de bouw en in de zorg, inzake voorraadbeheer, ondernemingsvormen, administratie in het algemeen en specifiek, het administreren zelf. Daarbovenop stel ik ook bezwaarschriften, beroepschriften op en zorg ik voor tijdige indiening en heb daardoor regelmatig contact met de belastingdienst. Het verzorgen van zowel commerciële als fiscale jaarrapporten. Kortom, een veelzijdige activiteit, die mij ook up to date houdt.


ADMINISTRATIEKANTOOR


FUNCTIES

2012 – 2013

2011 - 2012

2011

2009 – 2010

2008 – heden

 

2002 – 2008

1998 – 2002

1995 – 1997

1989 – 1995

1979 – 1989

1976 – 1979

1969 – 1976

 

 

AUTOMATISERING

 


TALEN

  

VRIJE TIJD
Teamleider F&A

Hoofd Financiële Administratie

Assistent Business Controller

Adviseur Planning & Control

Zelfstandige Zonder Personeel

(Interim werk en (salaris)administratiekantoor)

Business Controller

Coördinator Controle en Rapportage

Coördinator Boekhouding

Hoofd Financiële Administratie

Hoofd Calculatieafdeling

Medewerker Calculatieafdeling

Medewerker Boekhouding


Excel, VBA Excel, Word en Access, Snelstart, LoonPro, Decade, Cognos, Oracle, SAP,

Amyyon, Axapta, Exact, Unit 4 (FINI en SYSAL)


Engels     goed

Duits       redelijk


Motorrijden, website(s) maken, Bowling ProShop activiteiten, lezen.BEDRIJFSERVARING


Teamleider F&A

Via MAANDAG® werkzaam bij Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam van 08-10-2012 tot en met

28-02-2013. Het betrof het dS+V Accounting Center (DAC) en het ging om vervanging in het kader van een

nieuw automatiserings – en reorganisatietraject, de voortgang van de dagelijkse  werkzaamheden en de

werkzaamheden omtrent de jaarrekening.

Leiding geven aan 12 medewerkers die onder de druk van de reorganisatie gemotiveerd moesten blijven om

ook nog onder een enorme tijdsdruk de werkzaamheden over 2012 af te ronden.

Eind februari is iedereen geplaatst binnen de nieuwe Service Organisatie (RSO) en is iedereen gemotiveerd

begonnen aan een nieuwe periode binnen de gemeente Rotterdam.


Hoofd Financiële Administratie

Via MAANDAG® werkzaam bij Nederlands Loodswezen B.V. van 31-05-2011 tot en met 09-03-2012.

Leiding geven aan 5 medewerkers, structuur aanbrengen en zorg dragen voor een prettige atmosfeer waarin

samenwerken vanzelfsprekend is.

Binnen een moeilijke groep medewerkers overlegstructuren aangebracht en werkmethoden verbeterd.

Gezorgd dat de afdeling zodanig is gestructureerd dat zij klaar is voor een nieuwe fase binnen Financiën.

De 24/7 organisatie heeft een groot leasewagenpark dat binnen een ingewikkelde constructie van Stichtingen,

Nationale en Regionale Loodsencoöperaties, loodsen en een B.V. ook administratief ingewikkeld is.

Samen met de Leasemaatschappij heb ik het e-invoicing overzichtelijk en daardoor toegankelijk gemaakt voor

alle betrokkenen. Daarbovenop heb ik de AO/IB (afdeling  en entiteit overschrijdend) binnen dit traject een

upgrade gegeven.

Een belangrijke wekelijkse rapportage aangepast. Hierin wordt een 13 wekelijkse trend weergegeven inzake

omzet, scheepsbewegingen en gemiddelde omzet voor zowel de gehele organisatie als elke regio (havens).

De aansluiting tussen de salarisadministratie en de boekhouding in een beter zittend Excel - jasje gegoten.

Medewerkers beoordeeld.


Assistent Business Controller

Via Robert Half MR werkzaam geweest bij de Haagse Hogeschool.

Het was een korte opdracht van een maand en betrof het in kaart brengen van de personeelslasten.

Door een min of meer versnippering van de maandelijkse verslaggeving was er behoefte om tot een

schoolbreed overzicht te komen en daar heb ik een basisdocument in Excel voor gemaakt.


Adviseur Planning & Control

Via MAANDAG® werkzaam bij het waterschap Hollandse Delta.

De opdracht was voor 14 dagen maar loopt uiteindelijk van 16-03-2009 tot 01-11-2010.

In kaart brengen van de kapitaallasten tbv het meerjarenbeleidsplan 2010-2014;

Dashboard gemaakt in Excel voor de proceseigenaar en de portefeuillehouder watersysteem;

Algemene advisering AO/IC, BTW en of jaarverslaggeving, m.a.w. delen van kennis;

Samenstellen van de programmabegroting 2010, laatste burap 2009 en de beheersbegroting

Een proces op gang gebracht om van uit een ingewikkelde organisatie te komen tot

eenvoudige verzameling van gegevens ten behoeve van de diverse rapportages;

De jaarverslaggeving 2009 conform de BBVW samengesteld;

Samenstellen van de programmabegroting 2011 conform de BBVW;

Adviseren inzake het jaarrekeningtraject 2010;

De AO in kaart gebracht en met name de hiërarchische relatie tussen programma’s en organisatie

Kennisdrager.


1995 – 2008 : Vakopleiding Transport & Logistiek VTL Nederland B.V. te Alphen aan den Rijn (VTL)

Een groot opleidingsinstituut dat beroeps- en vakopleidingen verzorgt voor bedrijven en medewerkers die zich

bezighouden met personen- en goederenvervoer over water, land en door de lucht.


Business Controller

Opleveren van interne en externe periodieke en ad hoc verslaggeving en jaarstukken van de diverse

entiteiten, teneinde correct en op tijd inzicht te geven in het vermogen en resultaat van deze entiteiten.

Zorg dragen voor een adequate uitvoering van de planning en control functie, zodanig dat de continuïteit

van de onderneming gewaarborgd wordt. Entiteiten zijn in dit geval ook de sectoren:  wegvervoer, haven- op

en overslag, Rijn en Binnenvaart, Gemeenschappelijke Personeelsdiensten Wegvervoer en onderwijs. De

laatste sector wordt vertegenwoordigd door de Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Transport en Logistiek.

Analyseren en beoordelen van informatie en als sparringpartner ondersteunen en adviseren van de managers

waar het de efficiency en de effectiviteit van de bedrijfsonderdelen betreft, zodanig dat doelstellingen

gerealiseerd kunnen worden en tijdig bijsturing kan plaatsvinden.

Leiden of deelnemen aan projectgroepen (m.b.t. fiscale, financiële administratieve of jaarrekening technische

onderwerpen, subsidietrajecten (o.a. ESF) en automatiseringssystemen voor zover die betrekking hebben op

het gebruikte ERP systeem of gevolgen hebben voor financieel administratieve processen), zodanig dat

financieel administratieve processen op effectieve en efficiënte wijze en binnen regelgeving worden ingevuld.

Beheren van het bedrijfsbrede ERP systeem, zodanig dat het ERP systeem optimaal aansluit bij de wensen

en eisen van de organisatie.

Aansturen van en bijdragen aan de administratieve organisatie en de interne beheersing.


Sociale interactie

Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en projectleiders over financiële en operationele

aangelegenheden;

informeren over ontwikkelingen, overdragen van kennis en inzichten en adviseren over mogelijke

ontwikkelingen.

Overleggen met Accountant, Inspecteur der Belastingen, Belastingdienst en (externe) partijen die

administraties namens de organisaties voeren. Motiveren en instrueren van medewerkers waar het gaat over de uitvoering van financieel administratieve processen. Inbrengen en toelichten van opvattingen bij deelname aan diverse vormen van overleg. Opstellen en toelichten van rapportages en adviezen.


Resultaten

Het controleren van de interfacing tussen Amyyon en Oracle en het aangeven van de problemen daarin.

Het binnen drie maanden aanleveren van zes jaarrekeningen en de consolidatie daarvan. Het opzetten van

een projectadministratie.

In 2005 heeft er een grote reorganisatie plaatsgevonden plus Amyyon en Oracle zijn vervangen door Axapta,

een Microsoft ERP Solution. De Stichting Vakopleiding Transport & Logistiek is een bestuursorgaan geworden

en één van de dochters is opgegaan in bovengenoemde B.V.. In beide trajecten actief geweest, zoals het

opstellen van inbrengbalansen en winst- en verliesrekeningen plus het implementeren van een nieuw pakket.

Extra activiteiten

Financieel adviseur ondermingsraad;

Bestuurslid Pensioenfonds Vakopleiding Transport & Logistiek.


Coördinator Controle & Rapportage

Zorg dragen voor het periodiek samenstellen van diverse rapportages t.b.v. de diverse managementniveaus

binnen verschillende entiteiten en sectoren en de koepel als geheel.


Leiding geven aan drie medewerkers;

Tijdig, juist en volledig samenstellen van diverse rapportages en analyses;

Afstemmen van wensen uit de organisatie en uniformiteit van de rapportages;

Interne- en externe contacten in woord en geschrift;

Opstellen jaarrekeningen inclusief balansdossiers plus het controleren van tussenrekeningen en

doorbelastingen tussen de diverse entiteiten en sectoren.

Resultaten

Gezorgd voor het in kaart brengen en goed functioneren van de diverse automatiseringssystemen;

Rapportages in Excel en Access verbeterd, met name de diverse jaarrekeningen en maandrapportages;

Een activa- en een urenadministratie in Excel en Access gemaakt;

Het kunnen matchen van grote bestanden vanuit Oracle Financials in Excel.

Rapportages, afrekeningen verzorgen en controles begeleiden inzake ESF trajecten.


Coördinator Boekhouding

Zorg dragen voor een goed functioneren van de verschillende financiële administraties binnen de

verschillende entiteiten en de koepel als geheel.

Leiding geven aan vier medewerkers;

Inrichting van de financiële administratie;

Opstellen en bewaken procedures;

Bewaking debiteuren en crediteuren;

Liquiditeitenbeheer;

Beveiliging en eventuele aanpassing m.b.t. automatisering.

Resultaten

Set up Oracle Financials 10.6 en 10.7;

Opstellen werkinstructies GL, AR en AP;

Inrichten van een goede financiële administratie.


1969 -1995 Unipat B.V. te ’s-Gravenhage

Eén van de grootste bureaus op het gebied van de intellectuele eigendom inclusief (algemene) advocatuur.


Hoofd Financiële Administratie

Verantwoordelijk voor de financiële administraties van het concern ( ruim dertig B.V.’s ).

Leiding geven aan zeven medewerkers;

Analyseren en prognosticeren financiële gegevens, advies hierover uitbrengen aan de directie;

Controleren van de procedures en werkwijze en het aanbrengen van verbeteringen hierin en t.a.v. de

administratieve organisatie het doen van voorstellen hieromtrent aan de directie;

Bewaken, beheren en verbeteren van een verschottenadministratie;

(Mede)ontwikkelen en/of verbeteren van beheerssystemen en automatisering als lid van de projectgroep-

automatisering;

Opstellen en verzorgen van maatschappelijke, geconsolideerde en vennootschappelijke jaarstukken,

begrotingen en maandelijkse verslaggeving;

Administreren van de werk B.V.’s;

Beheren van de bedrijfsassurantieportefeuille en onderhouden van externe contacten in woord en geschrift

met de accountant, fiscalist, belastingdienst e.d..


Resultaten

In overleg met de hoofden boekhouding en automatisering, alsmede met de directie een salarisadministratie-

softwarepakket aangeschaft en geïnstalleerd. T.b.v. de AO/IC en begroting in Excel een salarisadministratie

geprogrammeerd;

Na overleg met de accountant en de directie heb ik de gehele verslaggeving in Excel geprogrammeerd zodat

deze tijdig kon worden aangeleverd;

Een moeilijke groep medewerkers zodanig weten te motiveren dat twee afdelingen zijn geïntegreerd tot één,

overlegstructuren zijn ontwikkeld en werkmethoden zijn verbeterd.


Hoofd Calculatieafdeling

Verantwoordelijk voor een juiste en tijdige verwerking van alle relevante gegevens ten behoeve van de

omzet, de doorberekening en bewaking van verschotten ( kosten van derden ) en de urenregistratie.

Leiding geven aan twee medewerkers;

Opstellen van kostenbegrotingen, offertes en facturen;


Voorbereiden van facturen d.m.v. het opstellen en boeken van calculatieformulieren;

Verbeteren en optimaliseren van de verschottenadministratie zowel  de verwerking als de automatisering;

Extra activiteiten

Gedurende de periode 1983 - 1986 voorzitter van de ondernemingsraad.

Resultaten

In opdracht van de directie een uitgebreid en technisch rapport van het hoofd automatisering mede

beoordeelt, waaruit succesvolle projecten zijn voortgekomen.


Medewerker Calculatieafdeling

Voorbereiden van facturen d.m.v. het opstellen en boeken van calculatieformulieren;

Verzorgen van de urenregistratie;

Controleren van de verschottenadministratie;

Bijhouden en invoeren van de tarieven;

Bestuderen dossiers en correspondentie in de Engelse en Duitse taal.


Medewerker Boekhouding

Verrichten van alle voorkomende boekhoudkundige werkzaamheden.

Tussendoor vervullen van de dienstplicht als interceptie telegrafist (71-6).


OPLEIDING   

middelbare school   

1969                                     M.U.L.O. A + middenstandsdiploma

1971                                     Middelbare Handelsavondschool

   

mbo   

1983                                     PD Boekhouden

1985                                     M.B.A.

   

hbo   

                                               S.P.D., gehele studie gevolgd

                                               Behaalde certificaten :

1987                                      Economie I

1988                                      Bedrijfscalculatie